Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ILATalent.com

 

1. BEVEZETÉS

 

1.1. A szabályzat célja:

Az Infotv. 20. § (1) bekezdésének megfelelően Adatvédelmi Szabályzatunk keretében tájékoztatjuk az ILATalent.com domainnel, illetve a kapcsolódó aloldalakkal kapcsolatba lépőket (a továbbiakban Partner/Ügyfél), hogy a MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft (Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. fsz 2. adószám: )[a továbbiakban "Képző"] részére történő adatszolgáltatásuk önkéntes, adataik kezelése személyes hozzájárulásukon alapul.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat [a továbbiakban: "Szabályzat"] célja, hogy rögzítse a Képző, mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Továbbá tartalmazza a Partnerek adatainak, bármilyen módon rögzített információinak kezelésére, felhasználására, tárolására, továbbítására, törlésére vonatkozó szabályokat.

1.2. 1.2. Jelen adatvédelmi szabályzat az ILATalent.com weboldalra, illetve a kapcsolódó aloldalakra vonatkozik

1.3. Jogszabályi háttér:

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így jelen Szabályzatunk kialakítása az alábbi törvények szerint történt:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ["Infotv."];

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ["Grt."];

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ["Eker. tv."];

 • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről ["Eht."];

 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről ["Ptk."];

 • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról ["Be."];

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.ilatalent.com weboldalon, illetve minden kapcsolódó aloldalon [olvasható és letölthető formában].

1.4. Az adatkezelők adatai, elérhetősége

Név: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft

Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos 62. fsz 2.

Telefonszám:

Weboldalak: www.ilatalent.com

E-mail cím: info@mtok.hu

Kapcsolattartó neve: Ügyfélszolgálat

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 219 0641

Adószám: 23291052-2-43

Cégjegyzékszám:01-09-984833

Bankszámla szám: 11743002-29911105-00000000 (OTP Bank Nyrt)

webhosting szolgáltató: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

szekhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22, 3. em. 3008 a.

 

1.5. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT hatálya

 

A hatálybalépés napja az 1.2. fejezetben meghatározott webhelyeken történő közzététel napja, azaz 2019. év augusztus 1. napja.

A Képző fenntartja magának a jogot a

jelen Szabályzat módosítására. A Szabályzat a hatálybalépés napjától vonatkozik minden Felhasználóra és Ügyfélre.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEDÉSEK

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban alkalmazott "szakkifejezések" és fogalmak az Infotv. 3. fejezete 3. § alapján kerültek definiálásra.

2.1. Felhasználók: felhasználónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, akik/amelyek az 1.2. fejezetben felsorolt webhelyek egyikét legalább egy alkalommal megnyitották, böngészték vagy feliratkoztak hírlevélre, valamint a megadott telefonszámok és e-mail címek egyikén felvette a kapcsolatot a Képzővel.

2.2. Ügyfelek: a Képzővel bármely vásárolt szolgáltatás vagy termék esetében, a weboldalon vásárlás útján kötött adásvételi vagy esetlegesen más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő vásárlók.

2.3. webhely alatt egy adott domain néven található weboldalak összességét értjük [Adatvédelmi Szabályzat 1.2. fejezet];

2.4. érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy [közvetlenül vagy közvetve], azonosítható természetes személy;

2.5. személyes adat:az érintettel azaz az Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, ide sorolva a tanulmányi ered;ményeket

2.6. különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

II. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat;

2.7. közérdekű adat:a személyes adat fogalma alá nem eső adat, az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő adat [és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett];

2.8. hozzájárulás:az érintett, a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat, teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

2.9. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre [beleértve a felhasznált eszközt] vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.10. adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül az adaton végzett bármely művelet [adatgyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozása, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése, megsemmisítése, fénykép-,hang-, videofilm készítése, továbbítása, zárolása] vagy a műveletek összessége, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.11. adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.12. harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.13. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján, beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is, adatok feldolgozását végzi;

2.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.15. adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége [3.4. fejezet];

2.16. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

2.17. adatvédelmi incidens:személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés;

2.18. Hírlevél:a Képző által a Felhasználók és Ügyfelek részére meghatározott időközönként, elektronikus levélben, e-mailben kiküldött, a Képző által forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról, blog bejegyzésekről, programokról vagy akciókról szóló tájékoztató és/vagy reklámanyagok.

2.19. EGT-állam:az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.20. harmadik ország:minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

2.21. webhely alatt egy adott domain néven található weboldalak összességét értjük;

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatkezelési szabályzat és az adatkezelési elvek kialakítása során az Infotv. 4. § (1) és a 20. § (1) bekezdése által meghatározott adatkezelési alapelveket vettük figyelembe.

3.1. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és, ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.2. Az adatkezelés biztonsága és az adatok tárolása

Az adatkezelésre kizárólag a az MTOK Kft., (Képző) jogosult.

Egyéb esetben a vállalkozási szerződésben a Képzővel szerződő felet az adatkezelés biztonsága érdekében kötelezzük a jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések betartására.

Jelen szabályzat keretében a Képző kötelezi magát, hogy gondoskodik Ügyfelei adatainak biztonságáról, megtesz minden olyan műszaki, informatikai és szervezési intézkedést, mely szükséges azok biztonságos tárolásához, továbbá az illetéktelen hozzáférés és felhasználás megakadályozásához, valamint az adatok jogosulatlan továbbításához, módosításához, törléséhez.

Az Ügyfelek megrendelései alkalmával, bármilyen technikai eszköz útján megadott személyes adatai a Képző tulajdonát képező adatbázisába kerülnek.

3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésre csak a Felhasználók és az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Képző adatot csak az Ügyfél önkéntes megadásával kezel.

A Képző az általa kezelt adatokat, [a hatóságok vagy más állami szervek részére történő kötelező adatszolgáltatástól eltekintve] harmadik személy részére kizárólag a Felhasználó vagy az Ügyfél előzetes engedélye alapján adja ki.

A Képző, Felhasználói és Ügyfelei személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából, illetőleg egyéb célból harmadik személy részére nem adja ki.

Hatósági adatkérések teljesítése esetében a Képző megvizsgálja, hogy az adatkérés, az adattovábbítás jogalapja és kötelezettsége valamennyi kért adat vonatkozásában jogos és megalapozott - e.

3.4. Az adatkezelés célja

Jelen Szabályzat az adatkezelés célját az Infotv. 6. § (4) bekezdése alapján határozza meg.

Az adatkezelés célja, hogy a Képző az Ügyfeleikkel szembeni fennálló, jogszabályi, vagy szerződésen alapuló kötelességeit és/vagy jogait gyakorolja. Továbbá az üzemeltetett weboldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók és Ügyfelek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése.

3.5. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat.

A Képző Felhasználóitól és Ügyfeleitől csak olyan adatokat kér és kezel, melyek kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatok.

3.6. Az érintettek jogai és tájékoztatása

Az Infotv. 15. § alapján a Képző Ügyfeleinek kérelmére tájékoztatást nyújt, az Ügyfelek saját adata kezelésének jogalapjáról, céljáról, annak időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint az adattovábbítás céljáról, jogalapjáról és címzettjéről és az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 14 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás Ügyfeleinknek ingyenes, amennyiben adott Ügyfél azonos évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Képző Felhasználóitól és Ügyfeleitől különleges adatot nem kér és nem kezel.

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1. Adatkezelés

A Képző a Felhasználókról és az Ügyfelekről nem gyűjt általuk meg nem adott vagy jóvá nem hagyott adatokat.

Továbbá a Képző tájékoztatja Felhasználóit és Ügyfeleit, hogy kiszolgálásuk érdekében a Felhasználók és Ügyfelek számítógépén ún. süti[ke]t [cookie] helyezhet el.

A sütiket a Felhasználó vagy Ügyfél törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja internetböngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását letiltsa.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Képző ún. ideiglenes vagy munkamenet [session] sütiket azaz cookie-kat és állandó vagy mentett sütiket alkalmaz.

A munkamenet [session] sütik ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig a Felhasználó vagy az Ügyfél használja a webhelyet, majd a használat befejeztével, vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokig, hetekig, hónapokig vagy évekig tarthat. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, ugyanakkor a Felhasználó és Ügyfél eltávolíthatja azokat. A sütik tárolási ideje függ a Felhasználó és az Ügyfél internetböngésző beállításaitól is.

4.2. Az adatkezelés módja

A Képző az Ügyfelei által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok hitelességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy az e-mail cím megadásakor felelősséget vállalnak azért, hogy adott e-mail címről kizárólag az azt megadó Ügyfél vesz igénybe szolgáltatást.

A megadott e-mail címen történt regisztrációkkal, belépésekkel és szolgáltatás igénybevételével összefüggő minden felelősség kizárólag azon Ügyfelet terheli, aki az e-mail címmel a regisztrációt végrehajtotta.

Az Ügyfél adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását megrendeléseivel megadottnak tekintjük.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az Ügyfél nevének és címének, illetve e-mail címének felhasználását mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg az Ügyfél írásban nem kéri azok törlését.

4.4. Vizuális és Audiovizuális információ kezelése

A Képző által működtetett webhelyen [1.2. fejezet] megjelenő fotók és videók esetében is fontosnak tartjuk Ügyfeleink személyiségi jogainak védelmét. Az audiovizuális tartalom [fotók, videók] közlése kizárólag az azokon szereplő személyek beleegyezésével történik. Ügyfeleink bármikor kérhetik írásban vagy e-mailben a róluk készült audiovizuális tartalom törlését. Az így benyújtott kérelemre a beérkezéstől számított maximum 8 munkanapon belül töröljük Ügyfeleink által meghatározott fotókat és videókat vagy egyéb anyagokat.

Kiskorú személyek részvétele programokban csak egyedi esetben lehetséges, kizárólag szülői felhatalmazással és/vagy jóváhagyással.

18 év alatti kiskorú személyek fotóit, videóit nem gyűjtjük és nem közöljük le weboldalainkon!

4.5. Az adattovábbítás célja

A Felhasználók és az Ügyfelek részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók lebonyolítása és visszaigazolása, az Ügyfelek védelme érdekében végzett fraud-monitoring, illetve az ügyfelek képzésének optimalizálása.

4.6. Az adatok továbbítása

Az Ügyfelek beleegyezésüket adják és tudomásul veszik, hogy adataikat a Képző felhasználói adatbázisában tároljuk.

4.7. A továbbított adatok köre

A tranzakciók [vásárlás/fizetés] lebonyolítása alkalmával az adatkezelők részére továbbított adatok köre:

 • felhasználónév,

 • vezetéknév,

 • keresztnév,

 • ország,

 • irányítószám,

 • utcanév,

 • házszám,

 • telefonszám,

 • e-mail cím,

 • Képzési előrehaladás és eredmények

5. HÍRLEVÉL

5.1. A hírlevélküdés jogi alapja

A Képző a hírlevél küldés tekintetében a 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ["Grt."] valamint a 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről [Eker. tv.] törvények alapján jár el.

5.2. A hírlevelek adatkezelése

A Felhasználóknak és Ügyfeleknek lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó vagy Ügyfél a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. A hírlevelekről történő leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőség info@mtok.hu címre küldött e-maillel.

A Felhasználó vagy Ügyfél az adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A Felhasználók és Ügyfelek hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó neve és minden személyes vagy egyéb adata a nyilvántartásból azonnali törlésre kerül.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Képző, Felhasználói és Ügyfelei részére történő megfelelő tájékoztatásul biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Szabályzata az 1.2. fejezetben meghatározott webhelyein folyamatosan elérhető legyen.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik és kijelentik, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit és szabályait elolvasták, megértették, továbbá elfogadták és magukra nézve kötelezőnek tekintik azokat.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre az 1.3. fejezetben megjelölt jogszabályok és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felhasználók és Ügyfelek esetleges adatkezelési panaszukkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kelte és hatálybalépésének napja: 2019. augusztus 1. napja.